Dienstenlijst OSB

Het Onderwijs Service Bureau levert diverse diensten aan leerlingen en medewerkers. Hierna worden de diensten van het Onderwijs Service Bureau weergegeven per aandachtsgebied:

  1. Leren
  2. Welzijn
  3. Loopbaan
  4. Toelating
  5. Algemeen
LerenAdvisering en consultatie docenten en teams
 Aansturing taal- en rekenbeleid
 Screeningsonderzoek taal- en rekenachterstanden
 Begeleiding leerlingen met leerproblemen
 Begeleiding leerlingen met NT2 problematiek
 Uitvoering dyslexiebeleid
 Uitvoering dyscalculie
 Training aan docenten op het gebied van leren
WelzijnAdvisering en consultatie docenten en teams
 Psycho-sociale begeleiding van leerlingen
 Afname testen sociaal-emotionele ontwikkeling
 Sociale vaardigheidstraining
 Faalangstreductietraining
 Examenvreestraining
 Safe @ School (weerbaarheidstraining)
 JES-training (Jongeren en Scheiding)
 Schoolpastoraat
 Preventieve Ambulante Begeleiding
 Begeleiding 'probleemklassen' (groepsvorming, gedrag en pesten)
 Training docenten op het gebied van leven
LoopbaanAdvisering en consultatie docenten en kernteams
 Coördinatie LOB-dossier
 Contacten met vervolgopleidingen
 Begeleiding individuele leerlingen
 Toelating zij-instroom
 Uitvoeren capaciteitentest
 Uitvoeren beroepeninteressetest
ToelatingTesten nieuwe leerlingen
 Advisering toelating
 Plaatsing leerlingen
 Aanvraag LWOO beschikkingen
AlgemeenObservatie eerste klassen door orthopedagoog
 Coördineren LGF beleid en handelingsplannen
 Zorgadviesteam eens per zes weken
 Consultatie orthopedagoog, schoolarts,
schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar en wijkagent