Een uitdagende Techniekroute

UPDATE TECHNIEKROUTE juli 2017

Vanuit De Meerwaarde is er afgelopen schoolseizoen meegewerkt aan het project ‘Gastlessen, zo geregeld’.
Dat is een initiatief van TechniekTalent i.s.m. Knooppunt Techniek. Een aantal scholen uit de regio werdsamen met mensen uit het bedrijfsleven aan het werk gezet om dit project te realiseren.

Het project is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een website (www.gastlessenzogeregeld.nl) waar bedrijven en scholen zijn verzameld in een databank met het doel een match te maken in activiteiten als excursies, docentstages, gastlessen en werken met een professional.

Als Techniekroute De Meerwaarde hebben we al gebruikgemaakt van deze dienst. De ervaringen waren positief.
Tijdens de samenwerking is gebleken dat veel bedrijven moeite hebben om goed personeel te krijgen. Sommige bedrijven vragen zich af of scholen de nood wel inzien.

'Het lijkt een beetje de vraag: wie wacht op wie?', zo werd door een deelnemer opgemerkt.
Onze tip: gewoon doen! Inschrijven op de website, zowel scholen als bedrijven.

Daarnaast is de activiteit “Girlsday De Meerwaarde” geïntroduceerd. Hierbij hebben een aantal technische vakvrouwen uit het bedrijfsleven met 43 meisjes uit groep 7 en 8 van de basisschool gespeeddated. Daarnaast is er door alle meisjes een tafelventilator gemaakt die werkt op een zonnepaneeltje. Een hele leuke middag met een goede opkomst.

Concrete plannen/activiteiten voor volgend schooljaar in samenwerking met bedrijfsleven:

  1. Opnieuw organiseren van een Girlsday.
  2. Vanuit platform gastlessenzogeregeld activiteiten organiseren samen met bedrijfsleven.

februari 2017

Download de POWERPOINT >

Tijdens speedsessies is er over verschillende stellingen gedebatteerd, zoals:

  1. Participatie van het bedrijfsleven bij nieuwbouw MBO.
  2. Bedrijf spreekt meer tot de verbeelding dan een namaaksituatie.
  3. Veel aandacht voor vakvaardigheden in het onderwijs blijft belangrijk.              

Enkele conclusies c.q. actiepunten:

  1. Bedrijven en De Meerwaarde zijn enthousiast over de samenwerking, mits goed gecommuniceerd wordt over reeds behandelde lesstof/vaardigheden en de verwachtingen van leerling, school en bedrijf.  De samenwerking kan bestaan uit bijvoorbeeld het opleiden op bedrijfslocatie, stages en werkmiddagen.
  2. De nieuwste technieken en innovaties bieden kansen voor het geven van een goed beeld van de realiteit van bedrijf en beroep. Dit zou ingevuld kunnen worden door: middagen meewerken met een professional, gastlessen op bedrijfslocatie en stages/leerwerkplekken.
  3. Het standaardiseren van vakvaardigheden vereist aandacht. Zo wordt voor een bedrijf duidelijk wat een leerling kan als hij/zij binnenkomt.
  4. (Verder blijven) werken aan imagoverbetering van de techniek. Zowel voor jongens als voor meisjes.
  5. Bij elkaar in de keuken kijken is belangrijk om verbinding te verkrijgen/behouden.

Vakvaardigheden zijn (en blijven) erg belangrijk in het onderwijs.

Wij ontmoeten u graag binnenkort. U hoort van ons!

Arjan Verhoef